Esinejad 2018

Roger Tibar

Roger Tibar, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees

Roger Tibar on Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees. Töö raames hoolitseb ta selle eest, et ENLi strateegilised eesmärgid saaksid saavutatud ning et organisatsioon omaks mõju nii kohalikul kui riiklikul (ja ka rahvusvahelisel) tasandil. Lisaks vastutab ta ka Eesti osaluskogude võrgustiku arendamise ja uute osaluskogude loomise eest. Roger on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli avalik haldus ja riigiteadused eriala bakalaureuse kraadi. Varasemalt on ta juhtinud nii Haapsalu Noortevolikogu kui ka Läänemaa Noortekogu ning olnud ka tantsutreeneri rollis.

keit_kasemets_1

Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

Keit Kasemets asus Euroopa Komisjoni Tallinna esinduse uue juhina ametisse 16. jaanuaril 2017. Oma uude ametisse võtab ta kaasa rohkem kui kümneaastase töökogemuse kõrgetel ametikohtadel Eesti valitsusasutustes ning laialdase kontaktidevõrgu nii kodu- kui ka välismaal. Alates jaanuarist 2016 töötas Keit Kasemets majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerina, kes vastutas siseturu küsimuste ja Eesti eelseisva Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistuste eest. Pärast Eesti Euroopa Liiduga ühinemist juhtis Keit Kasemets kaks aastat (2004–2006) riigikantselei ELi sekretariaati, kus töötas välja ELi poliitika koordineerimise süsteemi. Aastatel 2006–2012 jätkas ta tööd riigikantseleis strateegiadirektorina, koordineerides valitsuse poliitika strateegilist planeerimist ja Euroopa poolaasta protsessi Eestis. Aastatel 2012–2015 töötas Keit Kasemets OECD riigivalitsemise ja territoriaalse arengu direktoraadis strateegia- ja reformimeeskonna juhina ning riigivalitsemise ja juhtimise parandamise toetusprogrammi (SIGMA) asejuhina. Keit Kasemets lõpetas aastal 2000 Tartu Ülikooli magistrikraadiga politoloogias.

Heiki Viisimaa

Heiki Viisimaa, ENL osalusprogrammi juht

Olen ENLi osalusprogrammi juht ja igapäevaselt tegelen noorte osaluse arendamisega üle Eesti. Seetõttu võib mind näha nii koolitamas erinevaid noortevolikogusid üle Eesti, jagamas rahastust ENLi noorte osaluse fondist ja nõustamas KOV ametnikke. Lisaks sellele olen aktiivne erinevates vabaühendustes nagu Eesti Väitlusselts ja MTÜ SHIA.

Kristina Funk

Kristina Funk, Tallinna Linna noortevolikogu

Kristina Funk on Tallinna Tehnikaülikooli tudeng, mis õpib avaliku halduse ja riigiteaduste erialal. Päris pikka aega tegelenud ühiskondliku tegevusega: neli aastat ta oli Narva Noorteparlamendis ja nüüd Tallinna linna noortevolikogu aseesimehena vastutades välissuhtluse eest. Tema peamine reegel: ei tohi seista paigal, on vaja alati edasi liikuda. Ta on avatud kohtumistele, uutele tutvustele ja rasketele väljakutsetele!


Janika_Juuse_foto

Janika Jusse, Jõhvi Noortekeskuse juhataja

Jaanika töötab Jõhvi noortekeskuses juhataja ja noorsootöötaja ametikohal kolmandat aastat. Paralleelselt lõpetab oma õpinguid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal. Ta on üles kasvanud noorsootöö toel mistõttu on see tänaseks päevaks tema jaoks südamelähedane valdkond. Ta usub, et noored ei ole pealtvaatajad-nad on tegijad!


Gerttu Osa

Gerttu Osa, Viimsi Noortevolikogu juht, TTÜ üliõpilane

Gerttu Osa õpib Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse ja riigiteaduste eriala teisel kursusel. Osalusmaastikul on ta tegutsenud veidi üle kolme aasta. Viimsi Noortevolikogu juhatuse liige on Gerttu teist aastat ning ühtlasi on ta seal ka esimees.


Anton Dijev, Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esimees, Sillamäe Linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialist

Aastatel 2008 kuni 2012 töötasin Eesti Seksuaaltervise Liidu noorsootöö Kirde-Eesti piirkonnajuhina. Antud töö raames tegelesin pidevalt erinevate organisatoorsete küsimustega. Lisaks eelpool välja toodule olin mitme aasta jooksul TTÜ Virumaa Kolledži üliõpilasesinduse esimees ning kolm aastat TTÜ Virumaa Kolledži nõukogu liige. Olen selle aja jooksul korraldanud mitmeid üliõpilaseluga seotud üritusi ning osalenud TTÜ Üliõpiasesinduse töös. Olin kaks aastat TTÜ Üliõpiasesinduse liige ning töötasin sealses majanduskomisjonis. 2012. aastal lõpetasin TTÜ Virumaa Kolledži rakendusinfotehnoloogia erialal. Pärast lõpetamist otsustasin jätkata oma õpinguid ning astuda TTÜsse, kus omandasin kolme aastaga bakalaureusekraadi rahvusvaheliste suhete erialal. Lõpetasin eelmisel aastal TTÜ magistriõppe personalitöö ja arenduse erialal. Isiklikul intsiaatiivil osalen pidevalt Euroopa Liidu organisatsioonide poolt korraldatavatel üritustel, mis on seotud noorsootöö projektide ning inimõiguste kaitsmise ja edendamisega. Vabal ajal tegelen aktiivselt noorsootöö ja ühiskondliku tegevusega.

Eduard Odinets – Kohtla-Järve Linnavolikogu liige,  Kultuurministeeriumi välisvahendite ekspert

Eduard Odinets on Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert. Enne seda on ta juhtinud Euroopa Sotsiaalfondi keeleõppeprogramme Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses Meie Inimesed, töötanud rahvastikuminister Katrin Saksa nõunikuna ning rahvastikuminister Urve Palo büroo juhatajana. Samuti on ta toimetanud ajalehe Põhjarannik integratsioonilisa Istoki, osalenud eksperdina mitmes Eesti-siseses ja rahvusvahelises integratsiooniprojektis.Eduardil on rakenduskõrgharidus kohaliku omavalitsuse korralduses Tartu Ülikoolist ning eesti keele kui võõrkeele õpetaja magistrikraad Tallinna Ülikoolist. Hetkel õpib Eduard lingvistika doktorantuuris Tallinna Ülikoolis.


Dmitri Dmitrijev – Lüganuse Vallavolikogu liige, Riigikogu rahaduskomisjoni liige

Dmitri Dmitrijev on lõpetanud TTÜ majandusteaduskonda 2005a. Pealinna jäämise asemel valis teed oma kodumaakonda, kus töötanud suures tootmisettevõttes olles samal ajal Kiviõli Linnavolikogu eelarvekomisjoni esimees. Aastast 2007-2015 on Kiviõli linnapea ja jätkab aktiivselt tööd avalikus sektoris. Tema eesmärkide seas on noorte spetsialistide toomine tagasi maakonda vajaliku infrastruktuuri ja teenuste arendamise kaudu. Alatest 1. märtsist 2015 XIII Riigikogu liige. Alatest 16. oktoobrist 2017 Lüganuse vallavolikogu liige.

Maris Toomel

Maris Toomel, (Reformierakond)

Maris Toomel on kahe tütre ema ning hariduselt eesti keele õpetaja. Ta on viimased 10 aastat pühendanud eesti keele õpetamisele, koolitamisele Ida-Virumaal. Ta on panustanud erinevatesse integratsiooni projektidesse, pannud aluse koolituskeskuse rajamisse ning tema südameasjaks on eesti keele õppe arendamine, hariduse kvaliteet ning huvihariduse kättesaadavus kõigile seda vajavatele lastele. On viimased 9 aastat arendanud poliitilist organisatsiooni Ida-Virumaal. Aasta aega tagasi otsustas aktiivselt poliitikasse siseneda. Täna on ta Jõhvi volikogu liige, RE fraktsiooni juht Jõhvi volikogus ning Refomrierakonna maakonna organisatsiooni juht. On lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele kui võõrkeele õpetaja eriala.


Marja-Liisa Veiser

 Marja-Liisa Veiser,Lüganuse Vallavolikogu liige, volikogu Isamaa fraktsiooni esimees

Marja-Liisa Veiser on lõpetanud 2006. aastal Audentese Ülikooli õigusteaduskonna ning õppinud rahvusvahelisi suhteid ja Euroopa uuringuid IUA doktorantuuris. Eelnevalt on ta lõpetanud ärikorralduse eriala endises Kohtla-Järve Polütehnikumis (täna TTÜ Virumaa Kolledž). Alates 2003. aastast töötab ta Kohtla-Järve Linnavalitsuses juristina, 2013. aastast peajuristina. Lisaks avalikule sektorile on ta tegev eraettevõtluses ning töötanud ligi 10 aastat erasektoris pearaamatupidajana. Soovist kaasa rääkida kodupiirkonna arenguküsimustes siirdus Marja-Liisa 2013. aastal poliitikasse. Ta valiti Lüganuse Vallavolikogusse ja ka volikogu esimeheks (2013-2017). Praegu on ta Lüganuse Vallavolikogu liige ning volikogu Isamaa fraktsiooni esimees. Marja-Liisa on raamatu “Eesti kriminaalõiguse üldosa reform kahekümnendal sajandil võrdleva analüüsi peeglis” (2006) autor, millega osales Gebert Rüf Stiftungi noorteadlase teadustöö konkursil Swiss Baltic Net Graduate 2006, kus saavutas III koha. Lisaks eeltoodule on ta kahe toreda 6- ja 13-aastase poisi ema. Vabal ajal naudib koostegemsi oma poegadega ning harrastab võimalusel motosporti.


Aleksei Naumkin

Aleksei Naumkin, Jõhvi Vallavolikogu aseesimees, poliitik

2008 aastal. lõpetas Aleksei Akadeemia Nord, omandas magistrikaadi, õigusteaduse erialal. Tal on üle 10 aastane töökogemus juristina ja praktikandina õigus ja advokaadibüroos, ärifirmades ja sihtasutustes.  Alates 2005 kuni 2011 ta oli asutaja ja juhatuseliige MTÜs Ida-Virumaa Ohvriabikeskus. Ta kaitses ohvrite huve kriminaalasjade kontekstis nii kohtuvälises kui ka kohtumenetuses. Alates 2009 a. kuni 2013 al Aleksei oli Jõhvi Vallavolikogu liige, eelarve ja maaelukomisjoni aseesimees. Alates 2013-2017 Jõhvi Vallavolikogu asendusliige ning alates juulist 2017 kuni juunini 2018 Jõhvi Vallavanem.  Hetkel Aleksei on Jõhvi Vallavolikogu aseesimees ning ,,Jõhvi Meie Kodu,, fraksiooni esimees, lisaks sellele ka Viru Vangla komisjoniliige ning  IVEKi nõukogu liige.


annike-teelahk-pict

Anneki Teelahk,  Eesti Töötukassa, Ida-Viru osakonnajuhataja (ERIKÜLALINE)

Anneki Teelahk on sündinud, kasvanud ja kogu teadliku elu elanud Ida-Virumaal. Töötanud Toila Gümnaasiumis õpetajana, Eesti Põlevkivis personalijuhina, viimased 5 aastat Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhatajana. Suutlikkus töötada nii avalikkus sektoris kui äriettevõttes annab võimaluse mõista mõlema sektori toimimist. Töö suure äriettevõtte 5 erineva tippjuhi strateegilise partnerina ettevõtte ümberstruktureerimise perioodil on andnud talle hindamatu kogemuse muutuste juhtimiseks ja juhi tööks laiemalt. Ta naudib oma tööd, sest see on töö inimestega ja inimestele. Teda inspireerivad keerulised olukorrad, mis nõuavad julgust, pealehakkamist, kahtlejate kaasamist.