Noorte vabatahtliku tegevuse päevad 2023

Ühise programmi eesmärgiks on võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada ning õppida juurde sotsiaalsed + praktilised oskused läbi vabatahtlikuna tegutsemise kogukonna elus ning motiveerida noori vabtahtliku tegevuse vastu huvi tundma ning anda praktilised juhised ja nõuanded oma ideede ja algatuste teostamiseks.

Programmi eesmärgiks
 on võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides, julgustada noori tõhustada omavahelist koostööd ning õppida juurde sotsiaalsed + praktilised oskused läbi vabatahtlikuna tegutsemise kogukonna elus ning motiveerida noori vabatahtliku tegevuse vastu huvi tundma andes praktilised juhised ja nõuanded oma ideede ja algatuste teostamiseks.
Projekti sihtrühmaks on 14-26 aastased noored ja huvitatud inimesed (erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga (s.h erivajadustega) ning lisaks neile ka kaudselt asutused ja kodanikuühendused ning kaasatud KOVid ja ametnikud. Sihtrühma kaasamisel arvestame sooline, piirkondliku representatiivsus ja võrdsus.

Kaks Tallinn noorte mõttekoda päevad (Sep.- Nov 2023) – eesmärgiks motiveerida sihtgruppi ning väljendada oma arvamused projekti peamiste teemadele noorte vaatenurgast, et luua eeldused ja usaldusväärsed suhted eri rahvuste ning kogukondade liikmete vahel ja toetada piirdkonlliku noorte mõttekoda loomist. Mõttekoda päeva raames toimub üks koolitus (n.n analüütikast, kommunikatsioonist) ja üks availik arutelu mis keskendus noorte olulistele küsimustele (Roheline Tallinn, vabatahtlikus, kultuur ja kaasagne noorsootöö) ühiskonnas ning tutvustake mõttekoja tööpõhimõtte. Arutelul viiakse läbi rollimängul põhinevad harjutused, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks. Noorte mõttekodade päevades osaleb 200 inimest

5 Koolitust (Okt- Nov 2023) raames õpitakse temaatilised teoreetilised ja praktilised teadmisi (lähtudes allpool üldpädevustest) s.h. kultuuridevaheline suhtlemine, vabatahtliku tegevuse olemuse, juhtimise ja tähtsuse kohta ning viiakse läbi teistel interaktiivsetel meetoditel põhinevad harjutused ja grupidiskussioonid, et luua uusi praktilisi oskusi vabatahtlike kaasamise, nende otsingut, motiveerimist, juhtimist ja tunnustamist. Osaleb 125 inimest.

Vabatahtliku tegevuse nädalavahetused (Nov – Dets 2023) – praktilised „action projekte“ noorte ja kogukonna heaks, kuhu on kaasatud erinevas vanuses lapsed, noored, täiskasvanud ja eakad inimesed ning erinevate valdkondadest spetsialistid. Vabatahtliku nädalavahetuse üritused (põhinevad eelnevalt planeeritud ja noorte poolt hiljem pakutud ühiskondliku ühistegevustest (Kirikukogudused, koolid, kogukonnad, noorte- ja päevakeskuste jt.), mida teostatakse koostöös partneritega nädalavahetuse jooksul Tallinnas  ja Narvas kuu jooksul. Kokku korraldatud 10 heategevust ja osaleb vähemalt 400 inimest.

Oodatud tulemused:

 1. Inimestel on oskused osaleda demokraatlikus ühiskonnas – suurendab nende oskusi ja teadmisi, kuidas osaleda demokraatlikus ühiskonnas, edendades soolist võrdõiguslikkust ja naiste rolli ühiskonnas, kuidas vältida soopõhiseid stereotüüpe ning kuidas anda meestele ja naistele võimalus mõista uusi sotsiaalseid rolle ja mitmekesisuse tähtsust.
 2. Osalejad omandavad uusi oskusi ja positiivseid kogemusi noorte kaasamisest, osalemisest ning vabatahtliku tegevusest kogukonnas. Lisaks sellele nad vahetavad omavahel kogemusi ja kasutavad võimaluse jagada oma ideid ja oskusi sidusrühmadega ning jätkavad koostööd noortevõrgustiku toeks.
 3. Noor inimesed hakkavad olema rohkem avatud, algatusvõimelised,  sallivad ja näevad teineteist kui sõbrad ning kasutavad oma töös elu multidistsiplinaarse ja loova meetodit

Projekti mõju: 

 • Toimuva projekti kaudu soodustame noorte osaluskogemuse ning kogukonna heaolu tagamise saamist ja noorte kodanikualgatust ja erinevate kultuuride esindajate ühistegutsemist vabahtliku tegevuse raames.
 • Noortele ja kogukonna liikmetele suunatud info on rohkem arusaadav ja kättesaadav (s.h. ka vähemustele (muukeelsetele s.h. ka ukraina noor sõjapõgenike).
 • Sihtgrupp on paremini teadlikud erinevatest osalusvõimalustest (jätkusuutlik eesmärk tagada ka erivajadustega noore esindatud kõikides üritustes).
 • Noorte ning ühiskonna väärtuste ja hoiakute muutmistele ja nende vähesest teadlikkusest kohaliku tasandi osalusest, kultuuridevahelise dialoogist, vabatahtliku tegevustest ning säästliku elustiilis ning nende  osalemist  demokraatlikus ühiskonnas.
 • Noorte ning ühiskonna väärtuste ja hoiakute muutmistele ja nende vähesest teadlikkusest kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning nende täielik kaasamist ja osalemist ühiskonnaelus ning demokraatlikes otsustusprotsessides
 • Noored ja spetsialistid on saanud infot mitmekülgsete võimaluste kohta kohaliku poliitika kujundamise, sotsiaal- ja noorsootöös osalemiseks (saadud infot huvikaitse organisatsioonidest, huvikoolidest, noorteühendustest, projekti/algatuste toetamise kohta, traditsioonilistest üritustest ja vabatahtliku tegevustest, lõimumisest ning  muu osalus võimalustest) ning  täiendasid oma võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks ja tuleva noor valimiste valvurite valmimist.
 • Kaasatud noored hakkavad aktiivselt osalema üritustes, mis on suunatud noortele, s.h. ka ning olla toeks ka omadele, kes on veel raskes eluolukorras.
 • Kaasatud sihtgrupid hakkavad aktiivselt osalema Tallinna üritustes mis on suunatud noortele (s.h. ka vabatahtliku tegevustes) olles säästlikumad ning hindamas multikultuurset ühiskonda ja olla toeks omadele kes on veel raskes eluolukorras.
 • Koostöö tegevuse kaudu paradame dialoogi noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima s.h. ka jätkusuutlikkuse ning sotsiaalse kaasatuse teemadega.
 • Soodustame noorte osaluskogemuse saamist ja noorte kodanikualgatust ning noorteühenduste omavahelise koostöö edendamine (n.n. Peace Child Eesti – Eesti Noorteühenduste liit, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine jnt)
 • Sihtgruppi esindajad arendavad ja suurendavad oma teadlikust ja sallivust, säästlikuelustiili (keskonnateadlikust) ning vabatahtliku aktiivsust ja selle roll noore elus, ehk noored väärtustavad omaalgatus, mis enda poolt soodustab noorte osalust ühiskondlikes protsessides.
 • Kutsutud spetsialistid saavad juurde professionaalseid oskusi ja motivatsiooni ning uusi kontakte,  aktiivsed noori, kellega nad jätkavat koostööd ja uute algatuste teostamist.
 • Paremini kaardistatud noorte vajadused (eesti kui vene keelsed ning erivajadutega noori), huvid ja rahulolu erinevate teenustega (KOVi ja riigi poolt pakutavate teenuste suhtes n.n. noortekeskustes, haridusasututes, teavitamine ja ennetustöö jne) ning tagasisidet mida saaks paremini teha ja muuta. (mille ülevaade edatatakse Tallinna Linnavalitsusele ja HARNOle).
 • Kaasatud partnerid ja spetsialistid suurendavad enda valmisolekut noori jätkusuutlikult toetada, kaasata ja võimestada.