Esinejad 2020

Eva Truuverk, Rohetiiger eestvejada (ERIKÜLALINE)

Eva Truuverk on majandushariduse ning era- ja kolmanda sektori töökogemusega maailmaparandaja, kelle suurimaks saavutuseks on 2018. aastal toimunud esimese Maailmakoristuspäeva juhtimine, millest võttis osa 17,8 miljonit inimest 157 riigist. Teeme Ära algatusega on ta olnud seotud kokku 13 aastat ning oli ka üks 2008. aastal toimunud koristustalgute korraldajatest. 2018. aastal valiti Eva aasta kodanikuks ja aasta naiseks. Täna on Eva uue algatuse Rohetiiger eestvedaja.

………..

Peeter Taim, JJ Street Tantsukooli juht, politoolog  (Foorumi moderaator)

“Peeter Taim on noorsootöötaja, kes on olnud tegev noortevaldkonnas alates 1984. aastast. Ta on olnud noorteühenduse asutaja ja juht, Eesti esimese noortekeskuse looja, Eesti esimese noorte infokeskuse looja ja juht, Eesti esimese KOV-i noortestruktuuri asutaja ja juht (Tartu LV noorsooteenistus), Lasnamäe noortekeskuse juht. Hetkel on Peeter Taim Eesti ühe suurima huvikooli JJ-Street tantsukooli juhataja. Akadeemiline kraad on Peeter Taimel politoloogias.”.

Arne Koitmäe, valimisteenistuse juht

Arne Koitmäe on riigi valimisteenistuse juht. Valimisteenistuse ülesanne on korraldada valimisi, sealhulgas elektroonilist hääletamist. 2017. a kohalikeks valimisteks viisime läbi kampaania 16-17 aastaste valijate teavitamiseks hääletamisvõimalustest. Jätkame teavitusega ka järgmistel kohalikel valimistel. Arne on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.

Eva Lennuk, Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja, ÜRO noordelegaat

“Eva Lennuk on selle aasta Eesti ÜRO noordelegaat, kelle ülesandeks on vahendada Eesti noorte seisukohti rahvusvahelisel tasandil ning tõsta Eesti noorte teadlikkust ÜRO-st ja jätkusuutlikust arengust. Eva on pärit Ida-Virumaalt ning hetkel õpib Tartu Ülikoolis õigusteadust. Ta on oma kodukohas eestvedanud mitmeid noorteprojekte ning esindanud Eesti noori delegaadina ka Euroopa Nõukogus.


Aivar Kamal, Eesti Noorteühenduste Liidu välissuhete juht

Aivar Kamal on Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) välissuhete juht ja Euroopa Liidu Noortedialoogi projektijuht. Oma põhilises töös suhtleb ta ENLi rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega ning hoiab ENLi juhatust ja liikmeskonda kursis rahvusvaheliste võrgustike info, koostöösoovide ja –võimalustega. Euroopa Liidu Noortedialoogi raames võimaldab Aivar luua kahekõne Euroopa Liidu noorte ja poliitikategijate vahel, et anda sisendit Euroopa noortepoliitikasse ning samuti riikliku ja kohaliku tasandi noortega seotud küsimustesse. Lisaks sellele, tegeleb Aivar ka kohalike noorsootöö projektide elluviimisega, aktiivselt abistab noori nende projektide elluviimisel Ideeviida programmi raames ning on ka aktiivne tudengiesindaja. Aivar omab noorsootöötaja kutse tase 6

Ms. Evelyn Valtin, SA Kodaninkuühiskonna Sihtkapital

Evelyn Valtin on rahvusvahelise koostöö temaatikaga kokku puutunud alates 2004. aastast, kui tudengina asus vabatahtlikuna tegutsema rahvusvahelises üliõpilasorganisatsioonis AIESEC. Koostöö arendamine ja ühiste projektide elluviimine välispartneritega oli osa tema tööst ka Eesti Loomakaitse Seltsis aastatel 2008 – 2013. Tänaseks on Evelyn ligi neli aastat töötanud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) rahvusvaheliste koostöö toetuste ja Kodanike Euroopa rahastusprogrammi koordinaatorina. KÜSKi eesmärgiks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed. Kodanike Euroopa rahastusprogramm on mõeldud Euroopa Liidu kodanike kaasamiseks ning ühiste arusaamade kujundamiseks Euroopa Liidu ajaloost, väärtustest ja kultuurilisest rikkusest.”.


Artjom Tepljuk, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik

Artjom alustas karjääri õpetajana üldhariduskoolis ja hiljem lektorina Tallinna Ülikoolis. Ta on töötanud Rahvastikuministri büroo nõunikuna ja esindanud Kultuuriministeeriumit Ida-Virumaal, kus ta tegi koostööd riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingutega. Hetkel töötab Artjom Kultuuriministeeriumis lõimumisvaldkonna nõunikuna. Ta teeb koostööd rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide, riigiasutuste ja teiste huvigruppidega, analüüsib lõimumistegevuste tulemuslikkust, esindab Eestit Euroopa Integratsiooni Võrgustikus.

Lianne Teder, Tallinna Ülikooli noorsootöö- ja mitteformaalõppe õppejõud

Lianne Teder on noorsootöö- ja mitteformaalõppe õpetaja Tallinna Ülikoolis ning tegutsenud noortevaldkonnas noortejuhina, noorsootöötajana ja noorsootöö korraldajana 1998. aastast. Liannel on noorsootöötaja kutse tase 7 ning täiskasvanukoolitaja kutse tase 6. Ta usub, et noorsootööl on suur võim ja võimalus toetada noorte arengut ning aidata kaasa ennast ja teisi toetavate kodanike kujunemisele.


Olav Kersen, Eesti Töötukassa, noortevaldkonna juht

Olav on töötanud noortega ja noorte jaoks sotsiaal- ja haridussüsteemis, noorsootöös ja nüüd tööturuteenuste valdkonnas Eesti Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonnas noortevaldkonna juhina. Kuigi töötukassa võib tunduda asutusena, kelle peamine sihtgrupp ei ole noored, siis tegelikkuses puututakse noortega väga palju kokku läbi karjääriteenuste, töötuna arvele võtmise või töövõime hindamise. Sisuliselt ei ole töötukassa juba ammu asutus, kuhu võiks pöörduda ainult töö kaotamise puhul. Olav tegelebki töötukassas noortele suunatud tegevuste koordineerimise ning võrgustikutöö edendamisega lõppeesmärgiga noorte töötust ennetada ja vähendada.

Heidi Paabort, Eesti ANK Noortegarantii tugitegevuse programmijuht

Heidi Paabortil on noorsootöö valdkonna kogemus aastast 1997. Heidi Paabort on üks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse asutajatest. Põhjalikum üleriigiline noortevaldkonna kogemus on saadud alates 2008. aastast, kui Heidi Paabort alustas Eesti ANKis tegevjuhi ametiga (kokku 10 aastat), mis eeldas pidevat kursis olemist noortevaldkonna ja sidusvaldkonna teemadega. Rolliga kaasnes vastutus osaleda valdkonna juhtgruppidest ja teostada nii ühenduse kui ka ühenduse eestvedamisel elluviidavate projektide ja suurprogrammide analüüsi ja seiret (~10 valdkonna suurprojekti). Heidi Paabort eestvedamisel või kaasabil loodi Eesti ANK meeskonnaga koostöös mitmeid tänaseid noorsootööga seotud programme ja toetusinstrumente. Heidi Paabort kuulub mitmesse valdkondlikku nõukotta. Heidi Paabort on end noortevaldkonna teemades pidevalt täiendanud ja seda nii Euroopa riikides kui ka USAs. Alates 2015. aastast vastutab Heidi Paabort Noortegarantii NEET-noorte tugiteenuse eest Eestis. Heidi Paabortil on kogemus elektroonilise noortekeskuse seireinstrumendi loomisel ja arendamisel. Tõenduspõhisema süsteemi arendamisele on aidanud kaasa ka õpingud Tartu Ülikooli sotsioloogia õppekaval, mis on andnud hea teadmise erinevatest analüüsitehnikatest ja inimese käitumisega seotud teooriatest.


Andres Kask, Eesti Huvikoolide Liidu juhatuse esimees 

Andres Kask on Tallinna Kanutiaia Huvikooli arendusjuht ja teatriõpetaja, Eesti Huvikoolide Liidu juhatuse esimees. Ta on õpetanud lapsi, noori ja täiskasvanuid ning huviharidusega tegelenud üle 20 aasta.

.


Kelly Grossthal, Eesti Inimõigustekeskus

Kelly Grossthal on pikaaegse kogemusega inimõiguste ekspert ja jurist, kes täna töötab Eesti Inimõiguste Keskuses õigusvaidluste suunajuhina. Lisaks koolitab Kelly noorsootöö ja inimõiguste hariduse valdkonnas ning panustab mitme projekti juures eksperdina teemadel, mis puudutavad ohrvite olukorda, vaenukõne levikut ja lapse õigusi.

Laura Maria Rajala, Femina naisorganisatsiooni tegevjuht, kodanikuaktivist, jurist (ERIKÜLALINE SOOMEST)

……………