Tunnustus

Eesmärk: Tunnustada Ida-Virumaal edukalt tegutsevaid noori/ noorteühendusti/ kodanikuühendusi, nende poolt elluviidud mõjukaid  ettevõtmisi/ projekte ja  kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Teadvustada maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust Ida-Viru maakonna elukeskkonna arendamisse.

Üldnõuded: Konkursi korraldajateks on MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös partneritega.

Kandidaatide esitamine: Kandidaate võivad konkursile esitada: eraisikud, mittetulundusühendused, ettevõtted, organisatsioonid ja  kohalikud omavalitsused. Eraisik ei saa esitada ennast kandidaadiks.  Esitada võib ühte kategooriasse mitu kandidaati. Ühte isikut või ühendust võib esitada kandidaadiks mitmesse kategooriasse.

Kandidaadid esitatakse hiljemalt 01.09.2022:

Esitamise elektrooniline vorm avaldatakse korraldajate kodulehtedel.

Arvesse lähevad ainult esitamise vormi abil üles seatud kandidaadid.  Korraldajal on vajadusel õigus küsida kandidaadi kohta täiendavat informatsiooni. Esitatud kandidaat peab vastama kategoorias esitatud nõuetele.

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:

 • Esitaja andmed (nimi, telefon või e-posti aadress);
 • Esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
 • Põhjendus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse sellesse kategooriasse. Põhjenduseta kandidaat ei lähe parimate valimisel arvesse.
 • Lisada võib kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

Kandidaatide ankeedid võtab vastu ja registreerib Sillamäe Lastekaitse Ühing.

KATEGOORIAD 

 1. Aasta vabaühendus 2022
 2. Aasta kodanikuühenduste tegu 2022
 3. Aasta vabatahtlik 2022
 4. Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2022
 5. Noor “Sädemeke” 2022 (noosootöötaja, aasta noortetegu ja noorte arengutoetaja).

1.Auhinnaga Aasta vabaühendus 2022 tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud mittetulundusühingut või sihtasutust, kes tegutseb avalikes huvides ja on 2022.aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

Valiku alused:

 • Organisatsiooni üldine tuntus ja maine;
 • Koostöö teiste ühenduste ja omavalitsusega;
 • 2018. aastal läbiviidud projektide arv, nende mõju organisatsioonile ja piirkonnale;
 • Aasta jooksul tegutsemisest tulnud lisandväärtus piirkonnale.

2. Auhinnaga Aasta kodanikuühenduste tegu 2022 tunnustatakse projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis 2022 aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale.

Valiku alused:

 • Saavutatud lisandväärtus ja mõju piirkonnale;
 • Kaasatud partnerite ja kasusaajate/osalejate arv;
 • Tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias).

3. Auhinnaga Aasta vabatahtlik 2022, tunnustatakse isikut, kes on aasta jooksul silma paistnud vabatahtlikus tegevuses väljaspool oma töökohustusi. Tema tegevusel on olnud oluline mõju organisatsiooni, piirkonna või maakonna vabatahtliku tegevuse arengule.

Valiku alused:

 • Vabatahtliku panuse ajaline kestvus või kordade arv aasta jooksul;
 • Vabatahtliku panuse mõju ühiskonnale, organisatsioonile, antud valdkonnale;

4. Auhinnaga Aasta kodanikuühiskonna toetaja 2022,  tunnustatakse isikut, ettevõtet või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise kodanikuühiskonna toetustegevusega. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.

5. Auhinnaga Noor “Sädemeke” 2022,  tunnustatakse isikut, noori,  ettevõtet või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise noortele suunatud  toetustegevusega. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.

Valiku alused:
toetamise ajaline kestvus;
toetuse mõju piirkonnale või antud projektile, sündmusele;
toetaja üldine panus Ida-Viru maakonna noorte ja noorsootöö arendamisse.

Tunnustamine ja auhinnad:

Esitatud kandidaadid vaatab läbi 3-5 liikmeline komisjon ja otsustab tunnustatavad igas kategoorias.

Komisjon moodustatakse:

 • Üks Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindaja; (piidev liige)
 • Üks vabaühenduste esindaja (piidev liige)
 • Üks meedia esindaja; (piidev liige)
 • Üks kohaliku omavalitsuse esindaja;
 • Üks ettevõtjate esindaja;
 • Konkursi korraldajatel on komisjoni vastavasisulise ettepaneku korral õigus vastava kategooria auhinda mitte välja anda, tõsta kandidaate kategooriate vahel või auhinnad ümber jagada.

Laureaate tunnustavad korraldajad meenega ja kingitustega ametlikult tunnustamisüritusel 30.09.2022 Tallinnas, Noortefoorumi raames. Tunnustamisürituse läbiviimist toetavad Tallink Grupp, Lastekaitse Liit ja teised.