Kodanikuühiskonna Foorum 2021

Foorumil on kolm peamist märksõna:

OSALEMINE – Ida-Virumaa MTÜde osalemine kodanikuühiskonna üritustel, kohalikel ja riiklikel taotlusvoorudel.
KAASATUS – ühenduste kaasatus otsustusprotsessis ja poliitikakujundamisel, ühiskondliku elu arendamisel.
VÕIMESTATUD KOOSTÖÖ – eesti ja venekeelsete organisatsioonide vahel, organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse vahel seal hulgas ka rahvusvaheline.

Kodanikuühiskonna Foorum 2021 “Kaasatus, osalus, koostöö: kõik koos tugeva kodanikuühiskonna nimel” peaeesmärgiks on edendada venekeelse elanikkonna ja vene keelt suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja nende nähtavust kodanikuühiskonna tasandil, kaasates Harjumaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa piirkondi. Foorumi sihtgrupp on venekeelse suhtluskeelega mittetulundusühendused ja sihtasutused 3 piirkonnast (Harjumaa, Länne-Virumaa ja Ida-Virumaa), kes moodustavad lgikaudu 2/3 osalejatest, kuid foorumile on kaasatud ka Üle- Eesti tegutsevad eestikeelse suhtluskeelega ühendused ja sihtasutused, et julgustada omavahelist koostööd.
Foorum toimub 24.11.2021 Jõhvi kontserdimajas kell 11.00, lisaks sellele toimub ka virtuaalselt Zoomi keskkonnas.
Foorumi ettevalmistamiseks korraldatakse 5 praktilist seminari: 1 Harjumaal, 1 Lääne-Virumaal ja 3 Ida-Virumaal ning viiakse läbi eelküsitlus sihtgrupi liikmete seas.

Foorum ise koosneb kolmest põhiosast: AGORA, MEDINA ja kodanikuühenduste LAAT. Lisaks käsitleme kodanikuühenduste mitteametliku koostöövõrgustiku loomise põhiküsimusi.

Foorumi lõpuks koostatakse ettepanekud KOVi juhtkonnale ja Sisseministeeriumile, kes vastutavad arengukava “Sisusa Eesti 2021-2030” ellurakendamise eest, Foorumi osalejad teevad oma ettepanekuid kuidas paremeni pidada n.n. ühiskondliku aktiivsuse kooli katseprojekt, kaasata ja võimestada venekelsed venekeelsed vabaühendused omavahelise koostööle, et liituda vene keelt suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste Kodanikuühiskonna Võrgustik.

Foorumi loob koha kus vahetada saavutusi ja ka takistusi, mis puudutavad venekeelsete ja eestikeelsete kodanikuühendustele sotsiaalse ja kultuurilise koostöö institutsionaalset arengut. Erinevad kodanikuühendused, võrgustikud, kohalikud kogukonna liidrid, rahastajad, kultuuri ning ärisektorite esindajad on kutsutud jagama ideid, praktikaid ja rahastusvõimalusi, et luua ühistele tegevustele uusi võimalusi ja seeläbi ühiselt arendada kogu maakonda.

Projekti rahastavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Briti Nõukogu ja Sillamäe Lastekaitse Ühing.

 

REGISTREERIMINE ON ALANUD