Noortefoorum 2014

Ida-Virumaa Noortefoorum 2014  oli  korraldatud noortekohtumise raames, mille eesmärk on kokku viia kõikides praktilistest eelsemianridest valmistatud ideed, mõtted ja ettepanekuid eeldefineeritud teemadele ning kokku kirjutada noorte poolne visioon Ida-Virumaa Arengukava täiendamiseks.IVNF2014_EE

Noortefoorumi eesmärgiks on edendada vene keelt suhtluskeelena kasutavate noortesühenduste ja noortega tegelevate asutuste aktiivset osalemist kodanikuühiskonna arendamisel, noorte potensiaali avaldumise toetamisel ja on kaasatud otsustusprotsessi ellurakendamisel ning võimalus vähendada noorte sotsiaalset tõrjutust.

Alleesmärk:

 • Noorte potensiaali avaldumise toetamine
 • Tõsta noorte kaasatust otsustusprotsessi ellurakendamisel
 • Võimalus vähendada noorte sotsiaalset tõrjutust
 • Tõsta vene keelt suhtluskeelena kasutavate organisatsioonide motivatsiooni
 • Edendada Ida-Virumaa tasandil teadlikkust venekeelse elanikkonna ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide kaasatusega seotud probleemidest.
 • Edendada koostööd Ida-Virumaa eestikeelse suhtluskeelega ja venekeelse suhtluskeelega organisatsioonide vahel.
 • Luua Ida-Virumaa Võrgustik noortega tegelevate organisatsioonide vahel ja mille eesmärk on teha tihedat koostööd riigiasutustega, KOVidega, är iettevõtetega, haridus-ja kultuur asutustega ja katusorganisatsioonidega (eriti ENL). lundusühenduste omavahelist koostööd.
 • Parandada Ida-Viru Maakonna Arengukava noori puudutavate küsimuste alast kajastust vastavalt sihtgrupi vajadustele.

Kohtumisel arutelud toimub alljärgnevatel teemadel:

 • Loovus ja noorteettevõtlus
 • Kodanikuharidus
 • Noortepoliitika kujundamine ja selles osalemine
 • Noorteühenduste tegutsemisvõimekus
 • Noorte terviseedendamine ja vaimse tervise
 • Lõimumine ja rahvusvaheline koostöö

Kohtumisel oma igal teemal erieksiperdist facilitator, kes aitas läbi viia arutelud, analüüsida andmeid ja kokku panna oma ettepanekuid Ida-Virumaa arengukava täiendamiseks ning ka võimalusel seostada Noorte valdkonna arengukavaga 2020.

Kohtumise tulemused arutleti kodanikuühiskonnafoorumi raames mille tulemuseda täiendatakse lõplik kokkuvõtlik foorumi dokuemnt arvestades noorte panust arengukava täiendamisele.  Kohtumisel osaleks 40 noort. Osalejate hulgas on ilmselt peamiselt seminari regiooni noorteorganisatsioonide, noortekeskuste ja noorsootööspetsialistide parimat ja aktiivsed esindajad.

Noortefoorumi kaasrahas  Häsarmängumaksu Nõukogu ja Haridus-ja Teadusministeerium ning toetab Eesti Energia ja ATKO Grupp