Noortefoorum 2021

Noortefoorum ja noore vabatahtliku tegevuspäeva eesmärgiks on toetada eesti keelt mittekõnelevate noortelanikonna ühiskondliku aktiivsust ja vabatahtliku tegevust ning suurendada noorte teadmisi ja oskuseid ning julgustada noori koostöös vabaühendustega/riigiasutustega oma ideid täiustama ja ellu viima seistes oma huvide eest oma kodukohas.

Sihtgrupp:

Suursündmus on mõeldud 16+ aastastele tegusatele ja aktiivsetele noortele ja vabaühenduste esindajatele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamise ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noored, vabaühendust, riigiasutused ja eksperdid kaasatakse põhiliselt 4 suurtest piirkondadest Virumaa, Tartumaa ja Harjumaa ning Pärnumaa aga muidugi kutsutatakse esindajad kõikidest teistest Eesti piirkondadest, et tagada vabakonna tsirkilatsiooni ning toetada piirkonda ja valdkonnaüleseid tuleviku algatusi.

Oodatud tulemused:

 1. Suursündmuses osaleb vähemalt 500 inimest, 50 spetsialisti/eksperte, 15 koostööpartnerid.
 2. Osalejad aktiivselt kasutavad oma elus, ühiskondlikutöös ja uute algatuste ja koostöö rakendamisel uusi oskusi ja teadmisi, mille kaudu nad saavad positiivsed kogemusi ja palju kasulikku informatsiooni, teadmisi ja võimalusi eneseteostamist.
 3. Noored ja spetsialistid on saanud infot mitmekülgsete võimaluste kohta kohaliku poliitika kujundamise, sotsiaal- ja noorsootöös osalemiseks (saadud infot huvikaitse organisatsioonidest,  huvikoolidest, noorteühendustest, projekti/algatuste toetamise kohta, traditsioonilistest üritustest ja vabatahtliku tegevustest, lõimumisest ning  muu osalus võimalustest) ning  täiendasid oma võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks ja tuleva noor valimiste valvurite valmimist.
 4. Tutvustatud kõikidele noortele nende kaasamise ja osalemise , hariduse, tervise, noorsootöö ja vajalike noorte osaluse toetavaid teenuseid ja nende kättesaadavus ning erinevates piirkondades ja riiklike asutuste poolt.
 5. Kaasatud noored hakkavad aktiivselt osalema ka teistes üritustes, mis on suunatud noortele, vabatahtliku tegevuse edendamisele ning olla toeks ka omadele, kes on veel raskes eluolukorras.
 6. Paradame dialoogi noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.
 7. Soodustame noorte osaluskogemuse saamist ja noorte kodanikualgatust.
 8. Noortele (s.h. ka erivajadustega noortele) ja noori kaasava vabaühendustele suunatud info on rohkem arusaadav ja kättesaadav (s.h. ka vähemustele (muukeelsetele). Erivajadustega noored on paremini teadlikud kohaliku poliitikast, erinevatest osalusvõimalustest (jätkusuutlik eesmärk tagada kõikide huvigruppide s.h. ka noore esindatud kohaliku omavalitsuses, osaluskogudes/noortevolikogudes ja noorteühenduses ühiselt koos).
 9. Kutsutud spetsialistid saavad peale foorumi ja vabatahtliku tegevuspäeva juurde professionaalseid oskusi ja motivatsiooni ning uusi kontakte, aktiivsed noorliikmeid/liidrit.
 10. Paremini kaardistatud noorte vajadused, huvid ja rahulolu erinevate teenustega (KOVi ja riigi poolt pakutavate teenuste) ning tagasisidet mida saaks paremini teha ja muuta.
 11. Tõstetud partnerite, noorte ja spetsialistide enda valmisolekut erivajadustega noori jätkusuutlikult toetada , kaasata ja võimestada ning ühiselt koostööd tegema.

Ühiskondlik mõju:

 • Suurendatud on muukeelsete elanike valmisolekut osaleda kodanikuühiskonnas
 • Sidustatud on noorsootöö, vabaühenduste, koolide ja ülikoolide tegevust kodanikuhariduses
 • Suurendatud on vabaühenduste valmisolekut muukeelsete elanike kaasamiseks vabatahtlikuna
 • Toimub positiivne mõju noorte ning ühiskonna väärtuste ja hoiakute muutmistele ja nende vähesest teadlikkusest kohaliku tasandi otsustusprotsessides ja vabatahtliku tegevusest ning nende täielik kaasamist ja osalemist ühiskonnaelus ning demokraatlikes otsustusprotsessides.
 • Suurendatud noorte osalus vabatahtliku tegevustes, kaasamine kohaliku otsustusprotsessis ning kriitilisemõtlemise arendamine ning noorte huvide tagamine KOVi tasemel, läbi dialoogi, oskuste arendamise ning praktiliste tegevuste ja vajaliku tugi ja võrgustamise kaudu.
 • Leevendatud Covid-19 pandeemiast tingitud mõjud noortele (s.h. erivajadustega ja vähekindlustatud noortele, ja mitte eesti keelt kõneleva noorele) ja noorsootööle (spetsialistidele) ning üldiselt
 • Projekti tulemused panustavad ka kogukonna tasemele, ehk inimesed hakkavad olema rohkem aktiivsed, avatud, sallivad ja näevad teine teist kui sõbrad/kogukonna liidrit ning kasutavad oma töös elu multidistsiplinaarsed ja loova meetodit, mis toovad kaasa positiivsed muutused kohalikul tasemel.

Edendatud demokraatliku arengut eelkõige selles võtmes, et teadvustada noortele ja ühiskonnale, et „tegijateks“ ei pea olema ainult valitsus või riigiasutused vaid ka noortel ja noorteühendustel endil on õigus võtta initsiatiivi muutuste elluviimisel.

Suursündmuse ettevalmistav ja elluviimise ajakava seisneb 4 punktist:

 1. Aprill 2021 – Projektimeeskonna ja koostööpartnerite ühis ettevalmistavkoosolek (suursündmuse tehniliste, sisuliste ja praktiliste küsimuste lahendamine ning kommunikatsiooni plaan elurakendamine)
 2. Aprill – August 2021 – Kommunikatsiooni ja sündmuse veebilehe arendamine ja avalikustamine
 3. Aprill – Juuni 2021 – on 4 piirkondliku arutelupäeva/seminari noorte poliitiliste manifesti sisu korjamiseks (suunatud projekti sihtgrupile, kaasatud partneritele jt (Narvas, Tartus, Pärnus ja Tallinnas)
 4. 24.09.2021 – Noortefoorumi 2021 läbiviimine, Tallinnas
 5. 24-26.09.2021 Vabatahtliku tegevuspäev/ad 2021 läbiviimine 4 piirkonnas.
 6. September-Oktoober 2021Aruanne ettevalmistamine ja esitamine.

Traditsiooniline noortefoorum (www.foorum.sscw.ee) – on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisel diskussiooni arendamise Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest – noortekeskusteni. tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Lisaks juba läbiviidud spetsiifilisele eeltööle (seminarid, infokampaania jne), lubab foorum lisada teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega, kes ei ole tingimata kvalifitseeritud koolitusliku poole pealt.

Aitab kaasa ka iga foorumi üldideede ja eesmärkide laiemale levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meedia tähelepanu.. Et mitte jätta foorumit liiga formaalseks, kuulub foorumi juurde kindlasti ka tunnustamise konkurss “Sädemeke”, et kõik osalejad saaksid omavahel vabas õhkkonnas suhelda.

Noortefoorumile ja vabatahtliku tegevusepäevale 2021 otsesellt on oodatud rohkem kui 500 noort (noorte ja kodanikuühenduste ja kohaliku omavalitsuse esindajat, huvitundjaid üle Eesti ning eksperte ja erinevate riiklike ja vabakonna asutuste esindajaid. Suursündmus toimub kahes keeles: eesti ja vene.

Noortefoorum toimub üleriigilise ühisnädala eelsoendusena. Ühisnädal toimub 23.11 – 30.11 ja selle raames toimuvad kõigis 15-s maakonnas ühiselt koordineeritud ettevõtmised, mille raames toimuvad sündmused nii kodanikuühendustes osalevatele inimestele kui ka laiemale avalikkusele eesmärgiga tutvustada kodanikuühiskonda ja kutsuda inimesi osalema.

Foorumi raames toimub:
– Temaatilised ettekandeid ja paneeldisskussioon (noored aktiivselt osalevad diskussioonides, esitavad oma huvitavad küsimused ja jagavad oma arvamus kaasatud ekspertidega ja huvigruppidega).
– Viis töötuba (Noorte osalus ja  ja kodanikuühiskond – aktiivsete kodanike kasvatamine ja osalus valimistel; Lõimumine ja mitmekesisus; Noorte ettevõtlikkuse ja tööelu tugisüsteem; Eesti haridussüsteem- ning vabatahtlikuse kogukonnapraktika töötuba) igal teemal on erinevad arutelud, koostöö ülesanded ja simulatsioonid, mida osalejad lahendavad koos).  Ürituse  tulemusena  saavad osalejad uusi oskusi ja teadmisi, motivatsiooni järeltegevuste ellurakendamiseks ning lõimumiseks.
– Noored valmistavad oma poliitilist manifesti, mille koostöötulemusena esitatakse noorte arvamus ja huvide deklaratsioon poliitikutele, vabakonna ja KOVide esindjate ning riigiasutustele.

Vabatahtliku tegevuspäeva raames toimub:

Programm toimub üle Eesti ja sisaldab nn action projecte. Need on praktilised tegevused, mis võimaldavad noortel, kes võtsid osa projekti üritustest ja teistel huvitatutel saada konkreetset kogemust vabatahtlikust tööst. Tegevuste seas võib olla nii hooldustöid, noortekeskustes abiks käimist ja mitmeid muid tegevusi, mis sõltuvad kohaliku kogukonna vajadustest. Kõik tegevuspäeva tegevused pannakse üles projekti veebilehel  asuvasse andmebaasi, mille kaudu on võimalik liituda kohaliku projektidega ja jälgida nende kulgu. Kõik, kes soovivad päeva jooksul koos noortega või noorte ja kogukonna heaks midagi ära teha on oodatud oma projekti (algatusi/heategevusi) üles laadima.

„Noore vabatahtliku tegevpäeva“ tarbeks avatakse ka projektikonkurss, mille kaudu on võimalik taotleda tegevustele rahalist toetust. Eelistatud on noorte poolt ja noorte heaks loodud tegevused. Projektide toetamiseks on kavandatud 5000 EUR. Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 500 EUR. Projekti peavad olema kaasatud noor vabatahtlikud ja kohalikud vabaühendused. Tegevuste elluviimise aeg peab jääma ajavahemikku 24-26.09.2021. Projektid saata e-maili teel digitaalselt allkirjastatud vastutava isiku poolt aadressil projekt@peacechilld-estonia.org

Foorumiga ja vabatahtliku tegevuspäeva 2021 läbiviimisega toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks ja tuleva noor valimiste valvurite valmimist ja kodanikuaktivisti/liidri. Teemasid käsitles tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja vabakonna/otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.