Молодёжный форум 2012

Noortefoorum on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.
—      Kutsutud parimad osalejad seminaridest ja kaasatud võimalikult palju erinevaid noorteüksusi, koolidest, MTÜdest — noortekeskusteni.
—       Aitab kaasa ka projekti üldideede ja eesmärkide laiemale levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meediatähelepanu.
—      Co-managemendi strateegia esmaesitlus.
      Foorum toimub kahes keeles, eesti ja vene.

17.02.2012 algusega kl 11:00 toimus Jõhvi Kontserdimajas (Pargi tn 40) Ida-Virumaa Noortefoorum alapealkirjaga „“Noored ja kohalik omavalitsus – teel koostöö poole“, mille eesmärgiks oli edendada dialoogi ja koostööd noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori huvi tundma enda ümber toimuvast ja osalema otsustusprotsessides.
Noortefoorumi toimus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali  poolt toetatud projekti „Co-management“ raames ja selle sisu oli üles ehitatud co-managemendi teooria ja metoodika edendamisele läbi kolme alateema:

  1. Noorte osaluskogud Ida-Virumaal
  2. Kohaliku omavalitsuse koostöö koolidega noorte aktiivsuse edendamise nimel
  3. MTÜde ja noorteühenduste kaasamine regionaalse arengu edendamisse.

Ida-Virumaa Noortefoorumi otsese tulemusena (kaasates kogu programmi raames toimunud eeltöö) valmis ka nn „Ida-Virumaa co-managemendi strateegia», mille eesmärgiks oli edendada noorte kaasatust ja koostööd noorte ja kohaliku omavalitsusüksuste vahel Ida-Virumaal.

Co-management on Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud noorte otsustusprotsessi kaasamise süsteem, mis edendab ja julgustab noori ja vanemaid koos töötama ja vastutust jagama ühiskondlikes institutsioonides ja projektides ning näeb noori kui tänaseid, mitte homseid kodanikke

Olulised ressursid:
Enne tulekut palume tutvuda järgnevate materjalidega, et saaksite konverentsi tööprotsessis edukalt osaleda: http://co-management.sscw.ee/index.php?id=10627